Minimum Wages in België - Veel gestelde vragen

Bestaat er in Belgie aparte wetgeving inzake het minimumloon?

Belgie kent geen aparte wetgeving inzake minimumloon. De minimumlonen worden vastgesteld door de Nationale Arbeidsraad en opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomsten die verplicht zijn.

Zijn er een of meerdere minimumlonen die bij wet worden vastgesteld?

Praktisch gesproken kent Belgie een nationaal minimumloon, dat geldt vanaf 22 jaar. Voor leeftijden tot 22 jaar gelden lagere tarieven.

Op welk niveau worden de minimumlonen vastgesteld?

Minimumlonen worden vastgesteld op het niveau van de cao's.

Hoe worden de minimumlonen berekend?

Minimumlonen worden berekend per uur en per maand.

In geval van een minimum week- of maandloon, is dat dan gebaseerd op een vast aantal werkuren?

De werkweek telt 38 uur, met een maximum van 9 uur per dag en 45 uur per week. Uitzonderingen tot 11 uur per dag en 50 uur per week zijn mogelijk, maar onderworpen aan strikte regulering en ze behoeven wederzijdse instemming.

Zijn er vertegenwoordigers van de overheid, van de werkgeversorganisaties en/of van de vakbonden betrokken bij de vaststelling van de minimumlonen?

De Nationale Arbeidsraad, de werkgeversorganisaties en de vakbonden zijn betrokken bij de vaststelling vanm de minimumlonen.

Hoe wordt er over de aanpassing/actualisering van de minimumlonen beslist?

Aanpassing van het minimumloon gebeurt in overleg op nationaal niveau in de Nationale Arbeidsraad.

Uit welke onderdelen is het minimumloon in Belgie samengesteld?

Tot 22 jaar worden leeftijdsgebonden tarieven gehanteerd.

Hoe vaak wordt het minimumloon in Belgie aangepast?

Het vaste deel van het minimumloon wordt elk jaar geindexeerd.

Welke maatstaven worden er gehanteerd bij de vaststelling van de minimumlonen?

Bij de indexering van het minimumloon worden de consumentenprijzen als richtsnoer genomen.

Wat is de armoedegrens (in de nationale valuta)?

Klik hier om de nationale armoedegrens te weten te komen, in context met het minimum loon, het bestaansminimum en de daadwerkelijke salarissen. Selecteer de valuta (euro of nationale munteenheid) om de nationale armoedegrens te weten te komen

Welk deel van de werkende bevolking krijgt het minimumloon betaald? (alleen mensen in loondienst)

5% van de werkende bevolking verdient een inkomen op of onder de armoedegrens.

Hoe wordt de betaling van het minimumloon gecontroleerd?

Toezicht op het minimumloon berust bij de Federale Dienst van Werkgelegenheid, Arbeid en Overleg.

Welke wettelijke dwangmaatregelen zijn om betaling van het minimumloon te kunnen opleggen?

Er staan geen wettelijke sancties op niet betalen van het minimumloon.

Worden deze sancties vaak toegepast?

Sancties worden niet vaak toegepast.

Bij wie kunnen werknemers een klacht indienen als ze menen onder het minimumloon te worden betaald?

In geval van niet betalen van het minimumloon kunnen werkenden zich tot de Arbeidsinsoectie wenden.

In welke maand van het jaar worden de minimumlonen in Belgie herzien?

Er is geen vaste datum.

 
loading...
Loading...