Functieomschrijving

 • veranderingen in de economie voorspellen ten behoeve van korte termijn budgettering, lange termijn planning en evaluatie van investeringen
 • aanbevelingen en (beleids)plannen opstellen voor de economie als geheel, voor de strategie van bedrijven en investeringen en haalbaarheidsstudies doen voor projecten
 • economische gegevens monitoren om de effectiviteit van monetair en fiscaal beleid in te schatten en te adviseren over hun toepasselijkheid
 • voorspellen van de produktie en consumptie van bepaalde produkten en diensten op basis van eerdere produktie- en consumptiepatronen tegen de achtergrond van sectorspecieke en algehele economische ontwikkelingen
 • voorspellen van inkomsten en uitgaven, rentestanden en wisselkoersen
 • factoren analyseren die de omvang van de werkende bevolking bepalen, de werkgelegenheid, lonen, werkloosheid en andere gevolgen voor de arbeidsmarkt
 • wiskundige formules en statistische technieken toepassen om economische theorieen te toetsen en oplossingen te vinden voor economische problemen
 • verzamelen, analyseren en interpreteren van economische gegevens met inzet van economische theorieen en diverse statistische en andere technieken
 • de gevolgen van politieke besluitvorming evalueren op het gebied van de staatshuishouding en financieel-economisch beleid, alsmede de mogelijke scenario's in het licht van recente, actuele en verwachte economische factoren en trends
 • wetenschappelijke voordrachten/artikelen en rapporten vervaardigen
 • problemen onderzoeken die samenangen met de bedrijvigheid van individuele ondernemingen
 • onderzoeken van marktontwikkelingen, lokaal, regionaal en nationaal om verkoopdoelen en prijsniveaus voor goederen en diensten te stellen, om marktpotentieel en toekomstige trends te beoordelen en om bedrijfsstrategieen te ontwikkelen

  Opleidingsniveau

  • Ongeschoold
  loading...

  StepStone jobs

  Loading...