Functieomschrijving

 • (a) veranderingen in de economie voorspellen ten behoeve van korte termijn budgettering, lange termijn planning en evaluatie van investeringen
 • (b) aanbevelingen en (beleids)plannen opstellen voor de economie als geheel, voor de strategie van bedrijven en investeringen en haalbaarheidsstudies doen voor projecten
 • (c) economische gegevens monitoren om de effectiviteit van monetair en fiscaal beleid in te schatten en te adviseren over hun toepasselijkheid
 • (d) voorspellen van de produktie en consumptie van bepaalde produkten en diensten op basis van eerdere produktie- en consumptiepatronen tegen de achtergrond van sectorspecieke en algehele economische ontwikkelingen
 • (e) voorspellen van inkomsten en uitgaven, rentestanden en wisselkoersen
 • (f) factoren analyseren die de omvang van de werkende bevolking bepalen, de werkgelegenheid, lonen, werkloosheid en andere gevolgen voor de arbeidsmarkt
 • (g) wiskundige formules en statistische technieken toepassen om economische theorieen te toetsen en oplossingen te vinden voor economische problemen
 • (h) verzamelen, analyseren en interpreteren van economische gegevens met inzet van economische theorieen en diverse statistische en andere technieken
 • (i) de gevolgen van politieke besluitvorming evalueren op het gebied van de staatshuishouding en financieel-economisch beleid, alsmede de mogelijke scenario's in het licht van recente, actuele en verwachte economische factoren en trends
 • (j) wetenschappelijke voordrachten/artikelen en rapporten vervaardigen
 • (k) problemen onderzoeken die samenangen met de bedrijvigheid van individuele ondernemingen
 • (l) onderzoeken van marktontwikkelingen, lokaal, regionaal en nationaal om verkoopdoelen en prijsniveaus voor goederen en diensten te stellen, om marktpotentieel en toekomstige trends te beoordelen en om bedrijfsstrategieen te ontwikkelen
  loading...