Sociale Zekerheid

Pensioenrechten

De vroegste pensioenleeftijd is 60 jaar (die leeftijdsgrens wordt opgetrokken tot 62 jaar met ingang van 1 januari 2016). In 2014 is die in België 61 jaar. De algemene pensioengerechtigde leeftijd is 65 jaar (de normale pensioenleeftijd). Om voor vervroegd pensioen in aanmerking te komen moet de werknemer ten minste 35 dienstjaren hebben vol gemaakt en over die periode premies hebben afgedragen. Maar de wet is niet specifiek over de minimale hoogte van die premies.

Het pensioen varieert met de duur van de periode waarin de werknemer in België zijn inkomen heeft verdiend, en wordt geïndexeerd voor de kosten van levensonderhoud op de datum van de berekening. De minimale lengte van de loopbaan moet 38 jaar zijn in 2013, 39 jaar in 2014 en 40 jaar in 2015.

Afhankelijk van de gezinssituatie ontvangt de werknemer 60% van zijn gemiddelde loon gerekend over zijn loopbaan (voor alleenstaanden) of 75% indien samenwonend met een inkomensafhankelijke echtgenoot/note of als iemand hoofd van een huishouden is.

(European Commission; http://www.socialezekerheid.fgov.be/docs/en/alwa2013_en.pdf)

Nabestaandenpensioen

De wet voorziet in een uitkering voor nabestaande weduwen of weduwnaren.

De voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om hiervoor in aanmerking te komen zijn dat de nabestaande partner ten minste 45 jaar oud is, tenzij deze volledig arbeidsongeschikt is (of voor minimaal 66%) of een kind verzorgen moet. De nabestaande moet verder ten minste een jaar met de overleden werknemer gehuwd zijn geweest, of er is een zorgbehoevend kind, of de dood was veroorzaakt door een bedrijfsongeval of werk-gerelateerde ziekte.

Onder bepaalde omstandigheden vervalt het recht op een uitkering van de nabestaande. Dit is het geval als de rechthebbende opnieuw huwt. De nabestaande echtgenoot/note heeft in principe recht op 80% van het feitelijke of hypothetische ouderdomspensioen van de verzekerde. Het pensioen van de overledene wordt berekend op basis van de lonen waarover premies werden betaald en aantal jaren dat daarmee was gemoeid. In plaats van 45 jaar bestaat de duur van de loopbaan uit het aantal jaren vanaf 20 jaar tot het moment van overlijden.

Een nabestaande echtgenoot/note kan 12 maanden lang een tegemoetkoming krijgen indien hij/zij niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het nabestaandenpensioen. Een dergelijke tegemoetkoming kan eenmalig worden uitbetaald tot een bedrag van bijna €150.

(Europese Commissie; http://www.socialezekerheid.fgov.be/docs/en/alwa2013_en.pdf)

Invaliditeitsuitkering

Om voor een invaliditeitsuitkering in aanmerking te komen, moet de verzekerde jonger zijn dan de normale pensioengerechtigde leeftijd en tenminste voor 66,7% ongeschikt zijn voor de uitoefening van enige beroep, na ten minste 120 dagen dekking in de 6-maands periode voorafgaande aan het begin van de invaliditeit, en op grond van een attest dat arbeidsgeschiktheid verklaart gedurende een voorafgaand jaar, terwijl de minimale contributies zijn betaald.

De invaliditeitsuitkering bedraagt 65% van het vorige inkomen indien de werknemer afhankelijke gezinsleden heeft. Heeft de werknemer geen financieel afhankelijke gezinsleden dan bedraagt de uitkering 55% of wordt deze verlaagd tot 40% indien de echtgenoot/note of samenlevende partner een bruto maandinkomen heeft dat een bepaalde drempel overstijgt.

Indien de verzekerde dagelijkse hulp nodig heeft, wordt vanaf de vierde maand een vaste tegemoetkoming verstrekt van ongeveer €17.

(Europese Commissie; http://www.socialezekerheid.fgov.be/docs/en/alwa2013_en.pdf)

 
loading...
Loading...