Ouderschap en Werk

Vaderschapsverlof

Alle mannelijke werknemers in de private sector hebben recht op 10 dagen vaderschapsverlof. Indien een werknemer van deze verlofregeling gebruik wenst te maken dient hij de werkgever hiervan tevoren op de hoogte te stellen. De (jonge) vaders mogen 10 dagen van hun werk weg blijven op dagen naar keuze, binnen 4 maanden vanaf de geboortedatum van het kind dat de vader wettelijk heeft erkend. De eerste 3 verlofdagen komen voor rekening van de werkgever en de 
volgende 7 dagen worden betaald uit de verplichte ziektekosten- en invaliditeitsverzekering ter hoogte van 82% van het bruto salaris van de vader. Bij langdurige ziekenhuisopname of overlijden van de moeder bepaalt de wet dat de vader het resterende moederschapsverlof van de moeder mag opnemen om voor het kind te zorgen.                                                  

De eerste 3 verlofdagen komen voor rekening van de werkgever en de volgende 7 dagen worden betaald uit de verplichte ziektekosten- en invaliditeitsverzekering ter hoogte van 82% van het bruto salaris van de vader. Bij langdurige ziekenhuisopname of overlijden van de moeder bepaalt de wet dat de vader het resterende moederschapsverlof van de moeder mag opnemen om voor het kind te zorgen.      

(Art 30.2, wet van 3 juli 1978 op de Arbeidscontracten; Koninklijk Besluit tot handhaving van de verplichte ziektekostenverzekering art.221; Koninklijk Besluit van 17 oktober 1994 Art.2.3; http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=554)

Ouderschapsverlof

De wet voorziet in ouderschapsverlof. Deze regelingen gelden zowel de publieke als de private sector.

Alle ouders (biologische moeder, biologische vader of de persoon die het kind wettelijk heeft erkend als ook adoptieouders) komen in aanmerking voor ouderschapsverlof. Elke individuele ouder heeft een onafhankelijk en niet overdraagbaar recht op ouderschapsverlof.

Het recht op ouderschapsverlof vervalt wanneer het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. Indien het kind geestelijk of lichamelijk is gehandicapt vervalt dit recht wanneer het kind de leeftijd van 21 jaar bereikt. In geval van adoptie blijft het recht op ouderschapsverlof geldig tot het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.  

Om voor ouderschapsverlof in aanmerking te kunnen komen moet de werknemer gedurende ten minste 12 maanden van de 15 maanden voorafgaande aan de aanvraag voor ouderschapsverlof bij de werkgever in dienst zijn geweest. Gedurende de verlofperiode wordt het arbeidscontract opgeschort.

Een werknemer heeft recht op maximaal 4 maanden ouderschapsverlof en kan uit 3 opties kiezen, of van de ene variant op de andere overstappen ten tijde van het verlof, tot de volle 4 maanden zijn verstreken:

  1. voltijds ouderschapsverlof: de werknemer neemt de volle 4 maanden op zonder onderbreking, of onderbreekt, maar werkt intussen niet;
  2. half-tijd ouderschapsverlof: een werknemer met een voltijdbaan mag zijn werkweek in tweeën splitsen waardoor de verlofperiode 8 maanden duurt, bij een half-tijd werkweek/50% van de voltijdbaan (of deze 8 maanden half-tijd verspreid opnemen in periodes van steeds ten minste 2 maanden elk); en
  3. een-vijfde regeling: een voltijds werkende vermindert zijn/haar werkweek gedurende 20 maanden met een vijfde deel/20% van de voltijdsbaan (de werknemer kan deze 20 maanden ook verspreid opnemen in periodes van steeds ten minste een halve maand).

 

Werknemers die hun dienstverband volledig onderbreken ontvangen een vast bedrag van € 707,08 per maand als tegemoetkoming. Werknemers die van de half-tijd regeling gebruik maken ontvangen €325,92 (onder de 50 jaar) en €552,84 (als ze ouder zijn dan 50 jaar). Werknemers die voor de een-vijfde regeling opteren (en slechts 80% werken) hebben recht op €110,57 (onder de 50 jaar) en €221,14 (boven de 50 jaar).

Werknemers krijgen deze tegemoetkomingen uitgekeerd van de Overheidsdienst Werkgelegenheid voor de duur van het ouderschapsverlof, d.w.z. 4 maanden, 8 maanden of 20 maanden.

Werknemers wier kind is geboren of geadopteerd op of na 8 maart 2012 hebben recht op een onderbrekingsuitkering van de Overheidsdienst Werkgelegenheid voor de 4e maand (optie 1), 7e-8e maanden (optie 2) of 16e-20ste maanden (optie 3). Is een kind voor die datum geboren of geadopteerd, dan kan geen aanspraak op deze regeling worden gemaakt.

In aanvulling op het hierboven genoemde Koninklijk Besluit regelen de Collective Arbeidsovereenkomsten No. 64 van 29 april 1997 ent No. 64bis van 24 februari 2015 dat het recht op ouderschapsverlof 4 maanden bedraagt en dat deze tijd flexibel kan worden opgenomen: niet slechts door de werktijden te reduceren tot de helft of tot 1/5, maar ook tot 1/3 en ¼ etc. Dit geldt ook voor deeltijdwerkers. Ook is de leeftijdsgrens van het kind waarvoor ouderschapsverlof wordt opgenomen verhoogd van 4 naar 8 jaar (zij het dat dit minder is dan het KB toestaat). Ten slotte staat het laatste amendement nog voortzetting van flexiblele arbeidstijden toe na beeindiging van de ouderschapsverlof periode.

(http://www.onem.be/frames/Frameset.aspx?Language=FR&Path=DOpdrachtLBO/Regl/&Items=1/1; Koninklijk Besluit betreffende de invoering van het recht op ouderschapsverlof als onderbreking van een loopbaan); Collectieve Arbeidsovereenkomst No. 64bis van 24 februari 2015

Ouders en Flexibel Werk

Ouderschapsverlof regelingen kunnen worden ingezet voor flexibele werktijden door ouders met minderjarige kinderen. In de private sector kunnen werknemers gebruik maken van een systeem van Tijdskrediet. Iets dergelijks bestaat er ook voor werknemers in de publieke sector.

Onder dit system hebben werknemers  het recht om hun contract geheel of gedeeltelijk op te schorten, wat neerkomt op een vorm van loopbaanonderbreking of een periode van deeltijdwerk inlassen. Gedurende deze periode hebben werknemers recht op een ‘onderbrekingsvergoeding’ van overheidswege. Twee regimes van Tijdskrediet komen in aanmerking:  een met een specifieke reden en een einde-loopbaan-tijdskediet. Specifieke redenen kunnen zijn zorg voor jonge kinderen, zorg voor een ziek naast familielid, terminale zorg of studie. In geval van studie is de Tijdskrediet-periode beperkt tot 36 maanden, in geval van zorg is de maximale duur 48 maanden. Voorts verhoogt het Koninklijk  Besluit de leeftijd waarop men nog van deze regeling gberuik kan maken tot 60 jaar.

Alle werknemers die hiervoor in aanmerking komen (na 5 jaar dienstverband waarvan ten minste 2 jaar bij de huidige werkgever) hebben het basisrecht gedurende heel hun werkzame leven op een jaar betaald verlof van dit type (24 maanden bij een half-tijd baan en 20 maanden indien ze 80% werken).

Deze verlofperiode kan worden uitgebreid tot 36 maanden onder een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of bedrijfsniveau, maar alleen als het verlof wordt opgenomen voor zorg bij kinderen onder de 8 jaar, voor palliatieve zorg, voor de zorg voor een ernstig ziek familielid en/of om een cursus te volgen. De uitkering varieert met leeftijd, burgerlijke staat en aantal dienstjaren.

(http://www.onem.be/Frames/frameset.aspx?Path=D_opdracht_LBO/&Items=1&Language=FRhttp://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=553); Koninklijk Besluit van 30 december 2014, gepubliceerd in de Monituer Belge van 31 december 2014

Wetgeving ouderschap en werk

  • Wet van 3 juli 1978 op de Arbeidscontracten / Act of 3 July 1978 on employment contracts
 
loading...
Loading...