Belangrijke documenten

Als je werkt, ontvang je regelmatig documenten van je werkgever:

Het loonbriefje. Hierop staat de berekening van je loon, samen met de afhouding voor RSZ en de belastingen. Dit document ontvang je bij elke betaling van het loon.

De individuele rekening. Deze ontvang je jaarlijks vóór 1 maart. Het is een overzicht van je loonberekening over heel het voorbije jaar. Alle werkgevers moeten daarbij nog een belastingfiche (281.10) voegen. Dit laatste formulier heb je nodig om je belastingaangifte in te vullen.De individuele rekening bevat ook nog nuttige gegevens in verband met je tewerkstelling, zoals het RSZ-nummer van je werkgever, het adres en aansluitingsnummer bij het kinderbijslagfonds, de verzekering tegen arbeidsongevallen en de verlofkas.Sinds 1 januari 1990 staat op de individuele rekening het rijksregisternummer vermeld. Dit vervangt de individuele pensioenrekening bij de ASLK.

De bijdragebon voor de ziekteverzekering. De meeste werknemers (behalve personeelsleden van plaatselijke en provinciale overheden, mijnwerkers en zeelieden) ontvangen geen bijdragebon voor de ziekteverzekering meer. Hun werkprestaties van het afgelopen kalenderjaar worden overgemaakt aan hun ziekenfonds op basis van de RSZ-aangifte door de werkgever. Werklozen blijven hun bijdragenbon ontvangen. Deze moet afgeven worden op het secretariaat van de mutualiteit.

Formulieren bij uitdiensttreding. Wanneer je als werknemer uit dienst treedt, hetzij vrijwillig hetzij bij ontslag, moet je van je werkgever documenten ontvangen:

1. Een bewijs van werkloosheid voor de RVA (C 4), (C4.6 voor het onderwijs);

2. Op verzoek van de werknemer een getuigschrift dat je periode van tewerkstelling vermeldt, evenals de functie die je uitoefende (voor het onderwijs een dienstattest);

3. Eventueel een vakantie-attest voor de bedienden (dit moet je aan je volgende werkgever geven bij indiensttreding);

4. Een afschrift van de individuele rekening (binnen een bepaalde termijn);

5. De belastingfiche (niet onmiddellijk, maar op het tijdstip dat ze normaal wordt afgeleverd).

 

Salaris Enquête

loading...
 
Loading...