Compensatie

Overwerk compensatie

De statutaire werkuren bedragen gemiddeld 8 uur per dag en 38 uur per week. Werknemers mogen echter langer dan de statutaire uren werken, in overeenstemming met de uitzonderingen zoals voorzien in de Arbeidswetgeving. In deze uitzonderlijke gevallen moet aan specifieke voorwaarden worden voldaan en vooraf toestemming worden gegeven.

De soorten van werkzaamheden waarvoor ontheffing kan worden verkregen van de normale werkuren zijn onder meer "arbeid in het vervoer, laden en lossen; arbeid waarvan de aard het onmogelijk maakt om de uitvoering ervan strikt aan vaste tijden te binden; buitengewone drukte; ploegendienst; inventarisatie en balans opmaken.” De aldus verrichte arbeid mag echter bepaalde limieten niet overschrijden, zoals 11 uur per dag (12 uur per dag in geval het werk niet kan worden onderbroken) en 50 uur per week, behalve als de arbeid noodzakelijkerwijs moet worden verricht ten gevolge van overmacht of noodsituaties, en werk om een acuut gevaar of ongeluk te voorkomen.

Indien een werknemer meer dan 9 uur per dag of 38 uur per week gemiddeld werkt, heeft hij/zij recht op een premie van 150% van het normale overwerktarief dat geldt voor normale werkdagen en zaterdagen.

(Art. 19-29 van de Arbeidswet 1971)

Nachtdienst compensatie

Arbeid verricht tussen 20:00 uur en 06:00 uur wordt beschouwd als nachtwerk. Het arbeidsrecht zegt dat nachtwerk in het algemeen is verboden, zowel voor mannen als voor vrouwen. Op deze regel worden echter uitzonderingen toegestaan, zoals voorzien in de Arbeidswet en zoals geregeld bij Koninklijk Besluit.

Uitzonderingen zoals voorzien in de Arbeidswet omvatten onder meer "arbeid in hotels en restaurants, drukkerij- en uitgeverij, apotheken, bakkerijen, bioscopen, theaters, informatie- en reisagentschappen en soort van werk dat niet zonder nadelige gevolgen kan worden onderbroken”. Nachtwerk mag ook worden verricht in ploegendienst, voor volcontinue taken en in bedrijven die snel bederfelijke waar verwerken. De Arbeidswet of Koninklijke Besluiten voorzien echter niet in betaling van premies als opslag voor werknemers die ’s nachts werken.

(Art. 35-37 van de Arbeidswet 1971)

Compensatie gewerkte feestdagen

De Arbeidswet voorziet in compensatie in vrije tijd voor arbeid verricht tijdens de wekelijkse rustdag (zondag) of tijdens publieke feestdagen. Compensatie in vrije tijd moet worden verleend in de daaropvolgende 6 dagen. De vrije tijd ter compensatie bedraagt een volle werkdag indien het werk verricht op de zondag of publieke feestdag langer dan 4 uur duurde, en een halve dag voor werk gedurende een dagdeel tot 4 uur. De have dag compensatie moet aanvangen voor of na 13.00 uur en het totaal aantal reeds gewerkte uren op die dag mag niet meer zijn dan 5.

(Art. 16 van de Arbeidswet en Art. 11 van de wet op de Publieke Feestdagen)

Toeslagen gewerkte feestdagen

De wet voorziet niet in de toekenning van toeslagen voor werknemers die op zondagen of publieke feestdagen werken. Maar als werknemers op zulke dagen overuren maken worden deze vergoed tegen 200% van het normale tarief. De collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen bepalingen bevatten die die hoger uitvallen. (Art. 26-bis en 29 van de Arbeidswet)

Wetgeving overwerk en onregelmatigheidstoeslag

  • Arbeidswet 1971 / 16 March 1971 - Labour Act
  • 4 Januari 1974. - Wet betreffende de feestdagen / Law of 4 January 1974 on public holidays
 
loading...
Loading...