New

Zaventem, 31 mei 1989

D/VB 350II/LR/lv

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST : IKEA BELGIUM N.V - 1989

Tussen :

- IKEA Belgium N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Weiveldlaan 29, vertegenwoordigd door de Heer Albert Martens, Personeels- directeur, de werkgever, enerzijds;

- de Centrale Nationale des Employés (C.N.E.), vertegenwoordigd door de Heer E. MOSELE, permanent secretaris;

- de Landelijke Bedienden Centrale (L.B.C.), vertegenwoordigd door Mevrouw S. VANSEVENANT en de Heer E. VANDEN HEEDE, permanente secretarissen;

- de Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres (S.E.T.Ca), vertegenwoordigd door de Heer L. BRULS, permanent secretaris;

- de Bond van Bedienden, Technici et Kaders (B.B.T.K.), vertegenwoordigd door de Heer J. DE NEUBOURG, permanent secretaris; bijgestaan door de syndicale afvaardiging bedienden van de zetels Zaventem, Ternat, Wilrijk en Hognoul, de syndicale organisaties, anderzijds;

Artikel 1 : Salarisverhoging :

Salarisverhoging van 1250 fr bruto per maand voor een voltijdse bediende per 01.04.89 en per 01.04.90, inbegrepen de salarisverhogingen die in het Paritair Comité 311 zullen worden toegekend in de C.A.O. voor de komende 2 jaar.

De verhoging zal naar rato van het aantal contractueel bepaalde uren worden toegekend aan de deeltijds tewerkgestelde bedienden.

Artikel 2 : Late openingsuren in de winkel : vanaf 01.06.89 :

Een loontoeslag voor de arbeidsprestaties na 18.00 uur zal worden toegekend. Deze toeslag zal van maandag tot en met vrijdag 50 % bedragen en op zaterdag 100%.

Artikel 3 : Verplaatsingsonkosten : vanaf 01.06.89 :

* voor het NMBS vervoer, voor het openbaar stedelijk vervoer en voor het vervoer roet de buurtspoorwegen is zij gelijk aan 60 % van de prijs van een sociaal abonnement - 2de klasse.

* voor het privé vervoer geldt dezelfde regeling.

* wanneer de werknemer verschillende transportmiddelen gebruikt is de tussenkomst gelijk aan 60 % van de prijs van een sociaal abonnement - 2de klasse.

De afstand die voor deze tussenkomst in aanmerking wordt genomen is de enkele afstand en de kortste weg van de woonplaats naar de arbeidsplaats. Het vastellen van de afstand gebeurt door middel van een verklaring op eer die door elke betrokken medewerker aan de werkgever moet worden overhandigd.

De tussenkomst zal elke maand worden betaald op basis van de effectief gepresteerde dagen en wordt beperkt tot die bedienden waarvan het bruto maandloon 61.200 fr niet overschrijdt. Dit bedrag is gekoppeld aan de loonindexering van het paritair comité 311.

Artikel 4 : Eindejaarspremie :

4.1. De eindejaarspremie zal worden toegekend op basis van de gepresteerde uren in het betrokken jaar en rekening houdend met de gelijkstellingen voor de periodes van afwezigheid in het betrokken jaar zoals bepaald in art. 39, 3° van de C.A.O. van 23 juni ’ 83, K.B. van 29.09.80 en K.B. van 13.07.81;

4.2. Deze premie zal worden toegekend op voorwaarde dat men minimaal 2 maanden ononderbroken in dienst is en effectieve arbeidsprestaties heeft geleverd in die periode;

4.3. De eindejaarspremie zal niet worden toegekend aan vakantiewerkers voor de vakantieperiodes waarin zij tewerkgesteld zijn.

Artikel 5 : Ontslag wegens zware fout :

Een bediende die ontslagen wordt wegens zware fout, die achteraf niet wordt weerhouden door de Rechtbank, kan reïntegratie aanvragen. De werkgever zal per geval beslissen of hij al dan niet tot reïntegratie zal overgaan.

Artikel 6 : Aanpassing contract na 3 maanden :

IKEA zal de artikelen 6 en 7 van de C.A.O. nr 35 van 27.02.81 toepassen, met dien verstande dat het begrip kwartaal zoals voorzien in deze C.A.O. moet geïnterpreteerd worden als een aaneengesloten periode van 3 maanden.

Artikel 7 : Loopbaanonderbreking :

Iedere bediende heeft recht op loopbaanonderbreking volgens de bepalingen van de wet van 22.01.88, mits de werkgever in de mogelijkheid is om in vervanging te voorzien via de R.V.A. Indien dit niet het geval is, zal de lokale syndicale delegatie hierover worden geraadpleegd.

Artikel 8 : Tijdelijke contracten :

8.1. IKEA zal, indien noodzakelijk, vrijgekomen arbeidsuren bij voorrang laten opvullen door deeltijdse IKEA- medewerkers.

8.2. IKEA kan een beroep doen op tijdelijke contracten :

* in geval van arbeidsongeschiktheid - in dit geval komt de duurtijd van het contract overeen met de tijd van de arbeidsongeschiktheid;

* in de maanden juli/augustus/september/december tot half januari;

* in alle andere gevallen dan hierboven vermeld, zal het gebruik van tijdelijke contracten steeds gebeuren in overleg met de lokale syndicale delegaties.

8.3.Voor de periodes vermeld in 8.2. zal de tijdelijke aanpassing van het contract van de deeltijdse IKEA- medewerker (8.1.) die in de vorm van een bijlage bij de bestaande arbeidsovereenkomst zal worden afgesloten, geen recht geven op het bepaalde in artikel 6.

8.4. Vervangingscontracten vallen binnen deze C.A.O. niet onder de benaming tijdelijke contracten.

Voor de vakantieperioden kunnen geen vervangings- contracten worden afgesloten.

8.5. IKEA zal ernaar streven de minimum duur van de tijdelijke contracten op 1 maand te brengen. Indien dit streefdoel niet kan nageleefd worden zal de syndicale delegatie van de vestiging op de hoogte worden gesteld. In elk geval zal een minimumduur van 2 weken worden gegarandeerd.

Artikel 9: Personeelsbezetting :

* de lokale problemen zullen met de delegatie van de vestiging voor 1 juli '89 worden besproken en worden opgelost;

* de lokale delegatie zal in het maandelijks overleg met de vestigingsdirektie eventuele problemen bespreken;

* IKEA zal zorgen voor de nodige kwantitatieve informatie in verband met de personeelbezetting.

Artikel 10 : Arbeidsduur :

De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bedraagt 18 uur per week met een minimum van 4 uur per dag.

Op zaterdagen en dagen voor een feestdag wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur vastgesteld op 8.00 uur.

Artikel 11 : Kinderopvang :

IKEA zal in overleg met de Ondernemingsraad en/of de syndicale delegatie onderzoeken of er al dan niet een mogelijkheid bestaat om kinderopvang voor de kinderen van het personeel te organiseren.

Artikel 12 : Paritaire relaties :

IKEA zal de paritaire relaties op lokaal niveau bespreken en verbeteren in overleg met alle betrokkenen en met de verantwoordelijke vakorganisaties.

Artikel 13 : Toepassingsgebied :

Bovengenoemde bepalingen gelden niet voor kaderleden en directie.

Artikel 14 : Duur van de C.A.O. :

De looptijd van de C.A.O. gaat van 1 april 1989 tot 1 april 1991.

Artikel 15 :

Alle partijen verbinden zich tot het respecteren van de sociale vrede tot 1 april 1991.

Opgemaakt te Zaventem op 31 mei 1989,

De werkgever,

- Albert J. MARTENS, Personeelsdirecteur.

De syndicale organisaties

- E. MOSELE - C.N.E.

- S. VANSEVENANT E. VANDEN HEEDE - L . B . C .

- L. BRULS J. DE NEUBOURG - S.E.T.Ca/B.B.T.K.

***********************************************

Zaventem, 07.02.91

B/VB 495/LR/lv

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST : IKEA Belgium N.V - 1991

Tussen :

-IKEA Belgium N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1200 Brussel, M. Thirylaan 204, vertegenwoordigd door de heer Mikael OHLSSON, Algemeen Directeur;

de werkgever, enerzijds;

- de Centrale Nationale des Employés (C.N.E.), vertegenwoordigd door de Heer E. MOSELE, permanent secretaris?

- de Landelijke Bedienden Centrale (L.B.C.), vertegenwoordigd door Mevrouw S. VANSEVENANT en de Heer E. VANDEN HEEDE, permanente secretarissen;

- de Syndlcat des Employés, Techniciens et Cadres (S.E.T.Ca), vertegenwoordigd door de Heer L. BRULS en de Heer J.-M. FRISSEN, permanente secretarissen;

bijgestaan door de syndicale afvaardiging bedienden van de zetels Zaventem, Ternat, Wilrijk en Hognoul,

de syndicale organisaties, anderzijds;

Artikel 1 :

Onderhavige overeenkomst regelt de funktieclassificatie van de funkties zoals vermeld in bijlage 1.

Artikel 2 :

De normale aanvangsleeftijd is als volgt :

- categorie 2 en 3: 21 jaar

- categorie 4: 23jaar

- categorie 5: 25jaar

Artikel 3 :

De loonschalen opgenomen in bijlage 2 zijn van toepassing vanaf 01.01.91 en gelden voor voltijdse medewerkers. Voor de medewerkers die in dienst zijn met een studentenovereenkomst is de loonschaal van categorie 2 van toepassing, eventueel rekening houdend met de degressiviteitsschaal zoals vermeld in artikel 4.

Artikel 4 :

Voor de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst, zal onderstaande degressiviteitsscha-al van toepassing zijn :

Leeftijd :
Cat. 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
2, 3 - - - - 100 97 93 87 81 75
4 - - 100 97 93 85 80 75 - -
5 100 97 93 85 80 75 - - - -

Artikel 5 : Leeftijdsaanpassing aan de degressiviteitsschaal zoals omschreven in artikel 4 :

De leeftijdsaanpassing gebeurt in de maand van de verjaardag van de medewerker.

Artikel 6 : Anciënniteitsaanpassing :

De anciënniteitsaanpassing gebeurt in de maand van indiensttreding van de medewerker en op de minimum loon¬schalen zoals vermeld in bijlage 2.

Artikel 7 : Vervangingsregeling :

Bij afwezigheid van een medewerker geldt als algemene regel dat de hiërarchische verantwoordelijke van de betrokken medewerker instaat voor de vervanging.

In elke afdeling zijn er medewerkers aanwezig die als onderdeel van hun functie, het vervangen van hun hiërarchische chef hebben. Deze functies zijn dan ook hoger geclassificeerd.

Hoewel de vervanging niet. voortdurend geldt, maar slechts bij afwezigheid van de hiërarchische chef, wordt het hoger loon toch toegekend ongeacht de frequentie van de vervangingen.

Wanneer een medewerker iemand vervangt die tot een hogere categorie behoort en dit geen onderdeel is van zijn normale functieuitoefening zal een functiepremie toegekend worden. Deze premie zal vooraf bepaald worden en zal besproken worden met de betrokken medewerker.

Artikel 8 : Overgang van een categorie naar een andere :

De medewerker die naar een hogere categorie overgaat, ontvangt met ingang van de datum van overgang de loonschaal van de categorie waarin hij wordt ingedeeld, rekening houdend met de degressiviteitsschaal zoals omschreven ,in artikel 4 en dit met behoud van de reeds verworven anciënniteit en ongeacht de soort arbeidsovereenkomst.

Artikel 9 : Koppeling aan het indexcijfer van de consumptieprijzen :

De in bijlage 2 vastgestelde loonschalen staan tegenover het spilindexcijfer van de consumptieprijzen 143.07.

De aanpassing van de lonen aan de index wordt geregeld door de wettelijke bepalingen en de bepalingen vastgelegd in de C.A.O. van het P.C. 311 en het op heden toegepaste Ikea indexatiesysteem, d.i. indexatie op de effectief betaalde bruto maandlonen.

Artikel 10 :

Op het ogenblik van inwerkingtreding van deze overeenkomst, zal IKEA schriftelijk aan elke medewerker meedelen in welke funktie en categorie hij wordt ingedeeld. Deze mededeling zal eveneens geschieden bij indiensttreding, bij elke funktieverandering en op het tijdstip dat de classificatie een wijziging ondergaat.

Artikel 11 :

Indien er in individuele gevallen problemen ontstaan naar aanleiding van de funktieclassificatie zal het normale syndicale overleg steeds kunnen plaatsvinden.

De IKEA-directie zal elke maand per afdeling een overzicht geven van categorieën waarin de medewerkers zijn ingedeeld en dit met de Syndicale afvaardiging bespreken.

Artikel 12 :

Naast de polyvalentie zoals oraschreven in bijlage 3 is er ook sprake van polyvalentie indien op uitdrukkelijk verzoek van Ikea, men gewoonlijk op meer dan een afdeling werkzaam is.

In dit geval zal er na 3 jaar anciënniteit ook de overgang naar cat.4 plaatsvinden.

In geval de reden vervanging is van een andere medewerker, dan is de vervangingsregeling van toepassing (zie art. 7).

Artikel 13:

Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 01.01.91. Zij wordt afgesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan worden herzien of opgezegd op verzoek van elke partij mits een opzeggingstermijn van 3 maanden bij een ter post aangetekende brief.

Artikel 14 :

Alle partijen verbinden zich tot het respecteren van de sociale vrede naar aanleiding van de afsluiting van onderhavige C.A.O.

Artikel 15 :

Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst vervangt alle in voorgaande C.A.O.’s overeengekomen bepalingen die betrekking hebben op . funktieclassificatie èn loonschalen.

7 februari 1991,

Mikael OHLSSON. Algemeen directeur

De syndicale organisaties

- E. MOSELE, C.N. E.

- S. VANSEVENANT, E. VANDEN HEEDE, L.B.C.

- L. BRULS, J.-M. FRISSEN, S.E.T.Ca.

****

BIJLAGE 1 BIJ DE CAO D.D. 07/02/91

1.VÉRKOOP :

A. Meubelen :

Ons verkoopsysteem in de afdeling meubelen is gebaseerd op zowel manuele als mechanische verkoopsturing.

De taak van de verkopers in deze afdeling behelst onder meer : het geven van technische informatie, toepassen van alternatieve verkoopsturing en algemene basisakties, dit betekent onder meer dat de afdeling net en proper moet zijn, dat de tentoongestelde artikelen correct gemonteerd en onbeschadigd moeten zijn en dat alle artikelen van de juiste prijs- en produktinformatie moeten voorzien zijn.

De verkopers in de afdeling meubelen die hun funktie uitoefenen zoals hierboven omschreven, zullen evolueren in de volgende loonschalen :

- bij aanwerving cat. 2

- na 6 maanden cat. 3

- na 3 jaar cat. 4

Verkopers binnen de afdeling meubelen die de hierboven vermelde funktie niet uitoefenen zoals omschreven om redenen van onvoldoende vaardigheid/kennis of omdat ze dit niet wensen, zullen niet naar categorie 4 evolueren, maar in cat. 3 blijven.

De eerste medewerker binnen deze afdeling zal na een opleidingsperiode van 6 maanden in de funktie overgaan naar categorie 4.

B. Workshop :

Ons verkoopsysteem in deze afdeling is eveneens gebaseerd op zowel manuele als mechanische verkoopsturing.

De taak van de verkopers in deze afdeling behelst onder meer : geven van technische informatie, toepassen van de produkten, bestekken maken, goederen aanvullen, toepassen van alternatieve verkoopsturing en algemene basisakties, dit betekent o.m. dat de afdeling net en proper moet zijn, dat de tentoongestelde artikelen correct gemonteerd en onbeschadigd moeten zijn en dat alle artikelen van de juiste prijs- en produktinformatie voorzien moeten zijn.

Deze afdeling omvat de keukens, badkamers, berg- en waskamer, wanden en vloeren.

De verkopers van deze afdeling die de vereiste kennis hebben van elk van deze onderdelen en hun funktie uitoefenen zoals hierboven omschreven, zullen evolueren in de volgende loonschalen :

- bij aanwerving cat. 2

- na 6.maanden cat. 3

- na- 3 jaar cat. 4

Verkopers binnen de afdeling workshop die de hierboven vermelde funktie niet uitoefenen zoals omschreven om redenen van onvoldoende vaardigheid/kennis of omdat ze dit niet wensen, zullen niet naar categorie 4 evolueren, maar in cat. 3 blijven.

De eerste medewerker binnen deze afdeling zal na een opleidingsperiode van 6 maanden in de funktie overgaan naar categorie 4.

Satelliet :

Het verkoopsysteem binnen de satellietafdeling is gebaseerd op mechanische verkoop, nl. zelfbediening.

Medewerkers die tewerkgesteld zijn in de satelliet- afdeling evolueren in de volgende loonschalen :

- bij aanwerving cat. 2

- na 6 maanden cat. 3

De eerste medewerker binnen deze afdeling zal na een opleidingsperiode van 6 maanden in de funktie overgaan naar cat. 4.

D. Kontrakt :

Voor het verkoopsysteem wordt verwezen naar hetgeen wordt beschreven onder punt A - Meubelen. De klanten die we hier als doelgroep willen bereikèn, zijn bedrijven.

De verkopers in de afdeling Kontrakt die hun funktie uitoefenen zoals omschreven, zullen evolueren in dè volgende loonschalen :

- bij aanwerving cat. 2 -na 6 maanden cat. 3

- na 3 jaar cat. 4

Verkopers binnen de afdeling Kontrakt die de hierboven vermelde funktie niet uitoefenen zoals omschreven om redenen van onvoldoende vaardigheid/kennis of omdat ze dit niet wensen, zullen niet naar categorie 4 evolueren, maar in cat. 3 blijven.

De eerste medewerker binnen deze afdeling zal na een opleidingsperiode van 6 maanden' in de funktie overgaan naar cat. 4.

2. KASSA :

Rassiersters evolueren binnen de volgende loonschalen :

- bij aanwerving cat. 2

- na 6 maanden cat. 3

De eerste kassierster gaat 6 maanden nadat de benoeming tot 1ste kassierster heeft plaatsgevonden, over naar cat. 4.

3. DEPOT ± ZELFBEDIENING :

De medewerkers in de afdelingen depot en zelfbediening worden aangeworven in cat. 2 en gaan na 6 maanden over naar cat. 3.

De eerste magazijnier / depotmedewerker zal na een opleidingsperiode van 6 maanden in deze funktie overgaan naar cat.4.

4. RESTAURANT :

In het restaurant zijn er medewerkers wiens funktie verschillende aktiviteitsgebieden omvat, zoals : kassa, voorraad aanvullen, bereiden van koude schotels, proper houden van de zaal.

De medewerkers die tewerkgesteld zijn binnen deze verschillende aktiviteitsgebieden zullen evolueren in de volgende loonschalen :

- aanwerving in cat. 2

- na 6 maanden cat.3

IKEA zal ernaar streven dat alle restaurantmedewerkers in de verschillende aktiviteitsgebieden werkzaam zullen zijn.

De koks worden aangeworven in categorie 3 en gaan na 6 maanden over naar categorie 4.

5. ADMINISTRATIE :

De telefoniste die 2 landstalen kent en eventueel een 3de vreemde taal, wordt aangeworven in cat. 3 en evolueert na 3 jaar naar cat. 4.

De voornaamste taken zijn : - telefooncentrale

- veiligheid (totaal)

- bezoekers

- personeelsingang

- fakturen maken

- in/üitgaande post

- algemeen administratieve taken

De medewerker die belast is met het secretariaat wordt aangeworven in cat. 3 en evolueert na 3 jaar naar cat. 4.

De voornaamste taken zijn : - vervanging telefooncentrale

- diverse administratieve taken waaronder het behandelen correspondentie etc.

De boekhouder wordt aangeworven in cat. 3 en evolueert na 1 jaar naar cat. 4.

De voornaamste taken zijn : - boeken van fakturen en en controle van de kassarapporten

- opvolging vah klanten¬rekeningen

- financiële opvolging van de betalingen van IKEA Contract

- beheer geld interne kassa voor kleine aankopen

- controle van het Grootboek

Wat de techniekers betreft, zijn we van mening dat, gezien de technische opleiding die noodzakelijk is voor deze funktie, de eerste technieker moet worden aangéworven in cat. 4 om na 6 maanden over te gaan naar cat. 5 en de tweede technieker wordt aangeworven in cat. 3 en gaat na 6 maanden over naar cat. 4.

De assistent van de administration Manager of de Cash Manager wordt aangeworven in categorie 4 en evolueert na 1 jaar naar categorie 5.

6. LOGISTIEK :

De medewerkers die binnen deze afdeling werken, worden aangeworven in cat. 2 en gaan na 6 maanden over naar cat. 3 en na 3 jaar naar cat. 4.

7. COMIN :

De medewerkers in deze afdeling worden aangeworven in cat. 3 en evolueren binnen dezelfde loonschaal.

Wat de all-round medewerkers binnen de afdeling COMIN betreft-, geldt de volgende taakomschrijving :

- behangen

- verven-

- vloeren leggen etc.

De medewerkers die hun funktie uitoefenen binnen al deze gebieden worden aangeworven in cat. 3 en gaan na 3 jaar over naar categorie 4.

De Interieur- en de all-round decorateur worden aangeworven in cat. 3 en gaan na 6 maanden over naar categorie 4.

De 1ste Interieur decorateur en de 1ste all-round decorateur worden aangeworven in cat. 4 en evolueren na 1 jaar naar categorie 5.

8. CUSTOMER SERVICE :

Deze afdeling bestaat uit de afdelingen goederenuitgifte, klantendienst, kinderparadijs en eventueel de telefooncentrale.

Medewerkers die hun funktie uitoefenen binnen al deze verschillende afdelingen, zullen evolueren in de volgende loonschalen :

- aanwerving in cat.2

- na 6 maanden cat. 3

- na 3 jaar cat. 4

Indien er binnen deze afdeling medewerkers zijn die hun functie niet uitoefenen binnen al de hogervermelde afdelingen, worden zij aangeworven in cat. 2, gaan na 6 maanden over naar cat. 3 en evolueren in cat. 3,

De medewerker die verantwoordelijk is voor de klantenwagens wordt aangeworven in cat. 2 en evolueert na 6 maanden naar cat. 3.

De eerste medewerker binnen deze afdeling zal na een opleidingsperiode van 6 maanden in de funktie overgaan naar cat. 4.

9. GROEPCHEFS EN VERKOOPSVERANTWOORDELIJKEN :

De groepchefs en verkoopsverantwoordelijken worden aangeworven in cat. 4 en evolueren na 1 jaar naar cat. 5.

*****

BIJLAGE 2 - ANNEXE 2

IKEA BAREMA PER 01.10.1990

T.o.v. spilindex 143.07

ANC CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5
0 41180 43242 46190 51328
1 41674 43805 46891 52238
2 42164 44361 47597 53148
3 42658 45453 48296 54059
4 42739 46005 49003 54 974
5 42936 46562 49704 55886
6 43390 47115 50403 56746
7 43828 47666 51108 57705
8 44264 48218 51811 58615
9 44706 48774 52512 59530
10 45141 49328 53216 60441
11 45579 49880 53915 61352
12 46017 50432 54619 62262
13 46455 50991 55323 63179
14 46890 51541 56026 64086
15 47326 52097 56723 64995
16 47762 52648 57430 65907
17 48205 53199 58132 66819
18 48641 53756 58837 67731
19 49078 54307 59535 68640

*******

BIJLAGE 3 BIJ DE CAO D.D. 07/02/91

TUSSEN :

- IKEA Belgium N.V., waarvan de maatschappelijke zetel

gevestigd is te 1200 Brussel, M. Thirylaan 204, vertegenwoordigd door de heer Mikael OHLSSON, Algemeen Directeur; de werkgever, enerzijds;

- de Centrale Nationale des Employés (C.N.E.), vertegen- woordigd door de heer E. MOSELE, permanent secretaris;

- de Landelijke Bedienden Centrale (L.B.C.), vertegenwoordigd door mevrouw S. VANSEVENANT en de heer E. VANDEN HEEDE, permanente secretarissen;

- de Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres (S.E.T.Ca), vertegenwoordigd door de heer L. BRULS en de heer J.-M. FRISSEN, permanente secretarissen;

bijgestaan door de syndicale afvaardiging bedienden van de zetels Zaventem, Ternat, Wilrijk en Hognoul,

de syndicale organisaties, anderzijds;

IS OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT :

Gedurende de periode van 1 jaar (van 01/05/91 t.e.m. 30/04/92) zullen in de IKEA vestigingen te Hognoul en Ternat bij wijze van experiment volgende bepalingen van toepassing zijn :

Artikel 1 :

Medewerkers die op vrijwillige basis beslissen om tewerkgesteld te zijn zowel in de satellietafdeling als in de hoedanigheid van kassierster zullen, nadat zij de vereiste kennis en ervaring verworven hebben voor de uitoefening van deze functie en indien zij 3 jaar anciënniteit hebben, een toeslag ontvangen die gelijk is aan het verschil tussen hun reëel loon en het loon van categorie 4, rekening houdend met de reeds verworven anciënniteit.

Artikel 2 :

Na 1 jaar zal een evaluatie worden gemaakt van het experiment in Hognoul en Ternat en op basis daarvan zal beslist worden of het experiment verdergezet wordt Of uitgebreid wordt naar de andere IKEA vestigingen.

Als beslist wordt van het experiment verder te zetten, zal de toeslag aan het loon worden toegevoegd.

In het geval dat een medéwerker op zijn verzoek beslist om de combinatiefunctie van satellietverko(o)p(st)er en kassierster niet verder uit te oefenen, zal de toeslag vervallen.

Opgemaakt te Zaventem op 07/02/91,

IfficaêTOHLSSON. Algemeen Directeur

De syndicale organisaties,

- E. MOSELE, C.N.E

- S. VANSEVENANT, E. VANDEN HEEDE, L.B.C.

- L. BRULS J.-M. ERISSEN, S.E.T.Ca.

***

Zaventem, 07.02.91

B/VB 579/LR/lv

In aansluiting op onze vergadering van 05.02.91 volgen hierna de uitvoeringsmodaliteiten van de C.A.O. dd. 07.02.91 met betrekking tot de funktieclassificatie.

1. Uiterlijk op 1 maart 1991 zullen wij aan de medewerkers van alle afdelingen (met uitzondering van de combinatie- fiinkties satelliet/kassa) schriftelijk meedelen in welke- categorie zij worden ingedeeld. Het eventueel hoger loon dat voortvloeit uit de toepassing van de C.A.O. dd.. 07.02.91 met betrekking tot de funktieclassificatie, zal met terugwerkende kracht worden betaald vanaf 01.01.91.

2. Wat betreft de medewerkers die aan de kassa werken en ook in de satellietafdeling willen werken en vice versa, zullen wij uiterlijk op 1 maart 1991 een inventaris maken van diegenen die vrijwillig en schriftelijk verklaren deze funktie te willen uitoefenen en de nodige kennis en/of ervaring willen verwerven.

Vanaf 1 maart 1991 zullen wij met een opleidingsprogramma starten zodat deze medewerkers de nodige kennis en/of ervaring kunnen verwerven.

Deze opleidingsprogramma’s zullen vanaf 1 maart ’ 91 gedurende 2 maanden plaatsvinden. Deze termijn kan worden verlengd indien de medewerker zélf in de onmogelijkheid is om binnen deze 2 maanden een opleidingsprogramma te volgen.

Het is de verantwoordelijke chef van respektievelijk de kassa- en satellietaf deling die na het voltooien van de opleiding zal oordelen of de medewerker over voldoende kennis en/of ervaring beschikt om deze combinatiefunktie uit te oefenen.

De syndicale delegatie en de lokale directie zullen erover waken dat de huidige overeenkomst naar de geest en de letter wordt toegepast.

3. De medewerker die de combinatiefunktie uitoefent, blijft onder de verantwoordelijkheid van zijn/haar aanvankelijke chef en blijft dientengevolge ook behoren tot de aanvankelijke afdeling (t.t.z. satelliet of kassa).

in de andere afdeling is de antwoordelijk.

Personnel Manager.

****

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST: IKEA Belgium NV - 2005

TUSSEN:De NV IKEA Belgium, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Weiveldlaan 19

Vertegenwoordigd door Chris Decat in zijn hoedanigheid van HR-manager hierna genoemd IKEA enerzijds;

EN:

1. Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) vertegenwoordigd door LBC-NVK, Myriam Nevelsteen, secretaris en CNE, Frangoise Sensi, secretaris,

2. Het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV); vertegenwoordigd door BBTK-5ETCA, Anita Van Hoof, secretaris,

3. De Algemene Centrale van Liberale Vakbonden van België (ACLVB), vertegenwoordigd door &. Beekers, secretaris, anderzijds;

WORDT UITEENGEZET WAT VOLGT:

Hoofdstuk 1 : Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de NV IKEA Belgium en haar medewerkers. Sommige onderwerpen zijn enkel van toepassing op het uitvoerend personeel. Per hoofdstuk en/of artikel wordt gespecifieerd op wie het van toepassing is. Definities:

•bestaande medewerker = medewerker aangeworven voor 1 september 2004, nieuwe medewerker = aangeworven vanaf 1 september 2004

•niet-uitvoerend personeel = categorieën van werknemers die bij de sociale verkiezingen 2004 onder "kaders" werden ingedeeld

Hoofdstuk 2 : Werktijden - openingstijden

Artikel 1 — openingstlidon (van toepassing OP alle werknemers)

De IKEA vestigingen (en aanverwante diensten zoals Cust.omer Care Centre) zullen elke avond 1 uur langer open zijn dan in de huidige situatie (startdatum hangt af van de praktische organisatie, voor de nieuwe vestigingen vanaf de opéning).

Concreet zullen de openingsuren de volgende zijn :

maandag tot donderdag : 10.00 u - 20.00u
vrijdag 10.00 u - 21.00u
zaterdag 9.00 u - 20.00 u

Artikel 2 — werktiidsn (van toepassing op alle werknemers)

Om deze openingsuren mogelijk te maken, moeten ook de werktijden in deze zin aangepast worden. Er zijn 5 mogelijkheden :

• Logistiek + Technische Dienst:

Ma-zat: 6 -22

• Kassa (excl. kassakantoor):,

Ma-do: 9.30 - 20.30
Vrijdag: 9.30 - 21.30
Zaterdag: 8.30 - 20.30

• Kassakantoor :

Ma-do: 9 - 21
Vrijdag: 9 - 22
Zaterdag: 8 - 21

• Klantendienst “sluit" :

Ma-do: 8 - 21.00
Vrijdag: 8 - 22.00
Zaterdag: 7 - 21.00

• Alle andere afdelingen:

Ma-do: 8 - 20.30
Vrijdag: 8 - 21.30
Zaterdag: 7 - 20.30

* Klantendienst “sluit": Per vestiging zal het volgend aantal medewerkers met het uurrooster van klantendienst “sluit" kunnen tewerkgesteld worden::

• winkels 376 en 482: 6 personen

• in de winkels 375,112,114:4 personen

Voor de piekperiodes kunnen er max 10 resp 8 personen ingezet worden. Deze aantallen kunnen jaarlijks herbekeken worden..

Binnen dit kader zijn er verschillende invullingen per afdeling mogelijk:

- op expliciete aanvraag van de bestaande medewerker en indien het opportuun is voor de organisatie, kan er ook vanaf 7 uur 's morgens gewerkt worden ("regulariseren" van bestaande situaties, balans werk-privé., huis-werk verkeer). De syndicale delegatie zal hierover geïnformeerd worden voor het uurrooster in

mogelijke uurroosters : zie bijlagen

IKEA zal er naar streven om de arbeidstijden na sluitingstijd (behalve voor Logistiek en Technische Dienst, daar worden de arbeidstijden toegepast zoals voorzien) zo kort mogelijk te houden. Een realistische planning per departement zal voorzien worden zodat de prestaties steeds binnen de voorziene arbeidsduur zullen vallen.

De sluitingsprocedure (zie bijlage) zal, afhankelijk van de lokale situatie, concreet ingevuld worden per vestiging.

• De toeslag voor deze late uren is dezelfde als de bestaande, dus + 50 % op weekdagen en + 100 % op zaterdag. Elke medewerker kan zelf kiezen of deze toeslag uitbetaald of gebruikt wordt om een verlofspaarrekening (zie hoofdstuk 3) mee te voeden.

• Voor de bestaande en de nieuwe kaders worden late uren vanaf 19.00 u (maandag- donderdag en op zaterdag) en vanaf 20.00 u (op vrijdag) vergoed volgens dezelfde voorwaarden. Ook zij kunnen zelf kiezen of deze toeslag uitbetaald of gebruikt wordt om een verlofspaarrekening (zie hoofdstuk 3) mee te voeden. .

Medewerkers die vandaag reeds late uren presteren na 18:00 u, maar niet in het nieuwe systeem stappen, blijven in het huidige systeem en kunnen dus geen gebruik maken van een verlofspaarrekening..

Artikel 3 — vriiwillighsid (alleen van toepassing op uitvoerend personeel)

1) Voor bestaande medewerkers

• Elke bestaande medewerker heeft de keuze om al dan niet in dit systeem van latere werktijden te stappen. Het uurrooster wordt bepaald in overleg tussen de medewerker en de directe chef. Bestaande medewerkers met een vast uurrooster die kiezen voor de late openingsuren, hebben het recht hun vast uurrooster op te schuiven.

• Er is een testperiode van maximum 1 jaar.

Indien men gedurende dat eerste jaar wil uitstappen, zijn de volgende regels van toepassing:

Indien de opzeg gebeurt < en = 6 maand na de start: terug naar het oude contract en uurrooster en afdeling.

Indien de opzeg gebeurt > 6 maand na de start: oude contract en afdeling, mogelijk nieuw uurrooster

De opzegtermijn om uit dit systeem te stappen is 3 maanden . Deze opzegtermijn heeft geen invloed op de periodes waarin men kan uitstappen, zoals hierboven vermeld.

• Na deze testperiode wordt jaarlijks beslist (beslissing kan uitgaan van werknemer of werkgever) of:

men door gaat met dit systeem

men stopt met dit systeem (in dat geval wordt een nieuw uurrooster aangeboden en stopt ook de mogelijkheid tot tijdsspaarrekening) de beslissing moet ten laatste 3 maand voor de nieuwe periode (dus voor 1 juni) genomen worden.

2) Garantie bestaande medewerkers

• Algemene intentieverklaring van IKEA

• De normale werking van de Syndicale Delegatie is een garantie dat eventuele problemen snel zullen opgemerkt worden. In geval van problemen zal een overleg tussen de syndicale delegatie en de directie voor een snelle oplossing zorgen. De maandelijkse vergaderingen met de Syndicale Delegaties zijn het forum om de status van de nieuwe systemen op te volgen.

•Bij vacatures worden de noden van de afdeling in kwestie onderzocht. Er zal steeds voorrang gegeven worden aan bestaande medewerkers alvorens er extern zal gezocht worden.

3) Voor nieuwe medewerkers

• Nieuwe medewerkers worden voor de ondertekening van het contract duidelijk geïnformeerd over de arbeidsvoorwaarden, en hebben dus alle mogelijkheden om met kennis van zaken deze voorwaarden al dan niet te aanvaarden.

omedewerkers die expliciet vragen om er meer te kunnen doen o vacatures die specifiek op de logistieke "avondploeg" gericht zijn

Hoofdstuk 3 : Annualisatie van de werktijd (alleen van toepassing op uitvoerend personeel)

Artikel 1 - modaliteiten

• Twee types van contract zijn mogelijk :

1) Fulltimers (35 urencontract, 36 u effectief gewerkt) :

□ Kunnen +5/-5 uur (dus tussen 31 en 41uur) presteren op weekbasis

□ Kunnen +2/-2 uur presteren op dagbasis

□ Kunnen, in kalme periodes, 0 u presteren, 18 u op max. 3 dagen en 24 u op max. 4 dagen

Maximum 3 weken aan 0 uur.

- De 6 huidige Arbeidsduurverminderings(ADV)-dagen blijven in dit systeem geldig, volgens de huidige toegepaste regels

- Vaste "vrije dag" in week waar op zaterdag wordt gewerkt

Indien er op het einde van het fiscale jaar (=referteperiode : van 1 september tot en met 31 augustus) een positief saldo overblijft, dan worden alle uren die «te veel» zijn gepresteerd op de volgende manier vergoed :

150 % (régel supplementaire uren) te betalen of in verlofspaarplan te beleggen, naar keuze van dé medewerker.

2) Parttimers die gemiddeld op jaarbasis 27 uur/week zullen doen met maximum van 36 uur

Voor de parttime contracten gelden de volgende regels :

Prestaties tot max. 36 u voor drukke periodes

0 uren, 18 u op max. 3 dagen en 24 u op max. 4 dagen in de kalme periodes Minimum 4 u/dag gegarandeerd

- Maximum 6 weken aan 0 uren voor de parttimers

Indien er op het eindé van het fiscale jaar (=referteperiodevan 1 september tot en met 31 augustus) een positief saldo overblijft, dan worden alle uren die « te veel» zijn gepresteerd op de volgende manier vergoed :

□ 100 % (complementaire uren) met een limiet van 50 uren

□ vanaf het 51ste uur, idem als bij de fulltimers, te betalen of in verlofspaarplan te beleggen, naar keuze van de medewerker. •

• Indien een medewerker IKEA verlaat gedurende de lopende periode van annualisatie, gelden de volgende regels :

□ Uren die "te veel of te weinig" werden gepresteerd worden zoveel als mogelijk "gerecupereerd" in de opzegperiode

□ Uren die na verloop van de opzegperiode nog als "te veel gepresteerd" gelden, worden uitbetaald

• Per winkel/per afdeling zal het ideale aantal "geannualiseerde" contracten (max. 25 % van het totale pakket contractuele uren van de winkel) vastgelegd worden, beantwoordend aan de noden op gebied van variatie in gewerkte uren. Verdere modaliteiten (bv. Prioriteitsregels in geval de aanvragen de 25 %-limiet overschrijden) zullen in een op te richten werkgroep vastgelegd worden.

• De normale routines ivm de toekenning van de jaarlijkse vakantie zijn onveranderd van toepassing op de "geannualiseerde" werknemers.

• Uurroosters zullen 3 weken op voorhand gecommuniceerd worden, zoals in de huidige regeling. Voor de start van elk tertiaal zullen de kalme en drukke weken vastgelegd worden.

Op de ondernemingsraad van de maand mei zal jaarlijks een gedetailleerde kalender gepresenteerd worden waarin de specifiek periodes worden vermeld. Algemeen kan men stellen dat er 2 grote periodes in het jaar zijn :

Van 01/07 tot 31/01: piekperiode

Van 01/02 tot 30/06 : dalperiode (uitz.: vakanties + brugdagen )

• Voor de concrete invulling van de kalme periodes laten we een vorm van "zelfregulering" toe (in onderling overleg tussen de medewerkers), m.a.w. de medewerkers maken zelf die planningen op, binnen een vooraf, door de verantwoordelijke, bepaald kader.

Voorbeeld : in een bepaalde week kan een afdeling met 36 uur minder dan "normaal" functioneren. Deze 36 uur kunnen dan op verschillende manieren ingevuld worden door de medewerkers van die afdeling :

1 fulltime medewerker werkt 0 uur

2 fulltime medewerkers werken elk 18 uur op 3 dagen

• Bijlagen aan contract zullen niet meer mogelijk zijn voor medewerkers die in het systeem van annualisatie werken.

Artikel 2 - vrijwilligheid

1) Voor bestaande medewerkers

• Elke bestaande medewerker heeft de keuze om al dan niet in dit systeem van annualisatie te stappen.

• Er is een testperiode van maximum 1 jaar.

Indien men gedurende dat eerste jaar wil uitstappen, zijn de volgende regels van toepassing:

-< en = 6 maand ^oud contract en uurrooster en afdeling

> 6 maand : oud contract + mogelijk nieuw uurrooster

Opzegtermijn = 3 maanden (nodig voor de organisatie van de afdeling + nodige tijd. om teller op nul te zetten ingeval van annualisatie). Deze opzegtermijn heeft geen invloed op de periodes waarin men kan uitstappen, zoals hierboven vermeld.

•Nadien wordt jaarlijks beslist (beslissing kan uitgaan van werknemer of werkgever) of :

men door gaat met dit systeem men stopt met dit systeem (in dat geval keert men terug naar de "oude situatie met het aantal uren van voor de instap) en met nieuw uurrooster tijdstip = 3 maand voor nieuwe periode (dus voor 1 juni)

2) Garantie bestaande medewerkers

• Algemene intentieverklaring van IKEA

■ De normale werking van de Syndicale Delegatie is een garantie dat eventuele problemen snel zullen opgemerkt worden. In geval van problemen zal een overleg tussen de syndicale delegatie en de directie voor een snelle oplossing zorgen.

■ Telkens er vacatures ingevuld moeten worden, zal nagekeken worden of de 25%- grens al dan niet is bereikt. Indien niet, zal in de vacature vermeld worden dat het een annualisatie-contract betreft, waarbij de voorkeur zal gegeven worden aan reeds bestaande medewerkers. Indien de 25 %-grens wel is overschreden, zal een "niet- geannualiseerd" contract aangeboden worden.

3) Voor nieuwe medewerkers

■ Telkens er vacatures ingevuld moeten worden, zal nagekeken worden of de 25%- grens al dan niet is bereikt. Indien niet, zal in de vacature vermeld worden dat het een annualisatie-contract betreft, waarbij de voorkeur zal gegeven worden aan reeds bestaande medewerkers. Indien we intern geen oplossing vinden, zal een externe medewerker gezocht worden die dus onmiddellijk in het annualisatie-systeem zal stappen.

■ Indien de 25%-grens reeds bereikt is, zullen voor nieuwe medewerkers dezelfdè regels van toepassing zijn als voor bestaande medewerkers.

Hoofdstuk 4: Zaterdaqwerk (alleen van toepassing op uitvoerend personeel)

1) Voor bestaande medewerkers

■ Bestaande medewerkers behouden het huidige zaterdagregime, dit is het regime verworven door gebruik.

■ Full-time-medewerkers hebben het recht hun arbeidstijd te presteren op 4 dagen per week, waarbij 36 uur effectief gepresteerd (4X9 uur) wordt. Ze zullen minimum 12 vrije zaterdagen hebben en behouden het stelsel van de arbeidsduurvermindering, maar gerekend in uren. Het uurrooster wordt bepaald in overleg tussen de medewerker en de directe chef.

■ Part-time-medewerkers (met contract > 24 u en < 35 u) hebben het recht hun arbeidstijd presteren op 4 dagen. Ze zullen minimum 12 vrije zaterdagen hebben. Het uurrooster wordt bepaald in overleg tussen de medewerker en de directe chef.

■ Medewerkers met 18 uur-contract hebben het recht hun arbeidstijd te presteren op 3 dagen . Ze zullen minimum 12 vrije zaterdagen hebben. Het uurrooster wordt bepaald in overleg tussen de medewerker en de directe chef.

■ Het presteren van de arbeidstijd op 4 of op 3 dagen, zoals hierboven vermeld, is mogelijk in alle afdelingen van de winkels. Het is niet mogelijk in Service Office en op Customer Care Centre (CCC).

■ De hierboven vermelde vormen van zaterdagwerk zijn niet combineerbaar met annualisatie.

2) Voor nieuwe medewerkers

■ Alle nieuwe medewerkers hebben in totaal minimum 17 vrije zaterdagen en werken in een 5-dagenstelsel

Hoofdstuk 5 : Balans arbeid-qezin

Artikel 1 — TiidskrGdfet.van toepassing op alle werknemers!

Het percentage van werknemers die recht hebben op ti jdskrediet wordt opgetrokken van 5 % naar 8 %. Ook het niet-uitvoerend personeel heeft recht op deze vormen van tijdskrediet. Het percentage wordt, cfr het huidige systeem, berekend per vestiging/entiteit.

Werknemers ouder dan 50 jaar hebben het recht in geval van halftijdse vermindering van hun prestaties in het kader van tijdskrediet, deze prestaties te spreiden over 3 dagen.

Volgende modaliteiten zullen van toepassing zijn :

De aanvraag zal minstens 3 maanden voor de aanvang van het tijdskrediet gebeuren.

Indien het tijdskrediet een duurtijd heeft van maximum 3 maand, dan zal na afloop er van de medewerker terugkeren naar de job en de afdeling waar hij/zij tewerkgesteld was.

Indien het tijdskrediet van langere duur is dan 3 maand, zal na afloop van de periode van uitoefening van de rechten zoals bepaald in de artikelen 3,6 en 9 van CAO 77 bis, de werknemer in toepassing van artikel 20 § 1 van CAO nr. 77 bis het recht hebben terug te keren naar zijn functie of, wanneer dit niet mogelijk is, naar een gelijkwaardige of vergelijkbare functie conform zijn arbeidsovereenkomst. Ook de plaats van tewerkstelling kan verschillend zijn.

Wat ook de duur van de afwezigheid is, het uurrooster van de betrokkene kan aangepast worden in functie van de noden en,de organisatie van de afdeling waarnaar hij/zij terugkeert, dit. in een geest van billijkheid naar de andere medewerkers van die afdeling tóe.

Artikel 2 — Vsrlofspaarplan (van toepassing op alle werknemers)

Met een ver lof spaar plan wordt bedoeld de mogelijkheid tot opsparen van gepresteerde tijd, die dan in een later stadium en onder bepaalde voorwaarden kan opgenomen worden.

1) Het opsparen van tijd kan op de volgende manieren :

□ Het positieve saldo (in voorkomend geval) op 31/08 voor de medewerkers die met een geannualiseerd contract werken

□ late uren (voor de bestaande medewerkers die in de nieuwe late werktijden stappen + nieuwe medewerkers)

alle toeslagen voor de late uren vanaf 18.00 u (50% op weekdagen of 100% op zaterdag) kunnen gebruikt worden (of alles betaald, of alles gerecupereerd, of 50/50), naar keuze van de medewerker.

□ Voor de kaders kunnen de extra late uren (extra aan de huidige situatie, dus de nieuwe late werktijden) gebruikt worden

Op deze manier kan maximum 3 maand verlof opgespaard worden, voor de + 50-jarigen max. 6 maanden. Alle uren boven die limieten worden automatisch uitbetaald.

2) Opnemen van het opgespaarde verlof :

□ De minimum opname bedraagt 1 week, voor kortere periodes blijft er het normale verlof. Er kan maximum 3 maand aaneensluitend opgenomen worden (6 maand voor de + 50-ers).

□ De aanvraag voor opname van verlof in het kader van het verlofspaarplan gebeurt op de volgende manier :

Tijdstip van aanvraag:

1 week: 4 weken op voorhand aanvraag, antwoord binnen 1 week meer dan 1 week en minder dan 3 weken : 2 maand op voorhand aanvraag, antwoord binnen de 2 weken.

- Meer dan 3 weken: 3.maand op voorhand, antwoord binnen de maand.

(Om eventuele problemen i.v.m. de toekenning van de opname van het tijdspaarplan te vermijden, kunnen er prioriteitsregels afgesproken worden. Dit kan gebeuren in de Ondernemingsraad)

Ten allen tijde kan door de betrokken medewerker de uitbetaling van de "opgespaarde tijd" gevraagd worden.

Artikel 3 — “Sociaal Verlof”(van toepassing op alle werknemers)

Na uitputting van en aansluitend aan de formules van zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof, kan de werknemer voor een periode van max. 3 maand zijn/haar prestaties leveren op 4 dagen.

Artikel 4 — Verlof om dwingende reden (van toepassing OP alle werknemers)

Op aanvraag van de betrokken werknemer staat de werkgever per jaar ten hoogste 2 dagen bezoldigde afwezigheid toe teneinde hem in de gelegenheid te stellen een probleem te regelen, en zulks gedurende de tijd die nodig is om dringende maatregelen , te nemen in geval van :

• ongeval of ziekte van een afstammeling of van de partner

• ongeval of ziekte van een alleen levende vader, moeder, of afstammeling;

• aanzienlijke materiële schade aan de woning van de werknemer, waaraan reparatie dringend gewenst is;

De redenen van afwezigheid moeten bewezen worden aan de hand van de gepaste documenten of, bij gebrek daaraan, aan de hand van enig ander rechtsmiddel.

Hoofdstuk 6 : Flexibiliteit (enkel van toepassing op uitvoerend personeel)

Artikel 1 —“ Zappers”

Het principe van de zappers is het volgende *.

Zappers kunnen, naargelang de noden, werken op verschillende afdelingen in de winkel gedurende de dag.

Er zullen per vestiging min. 3 zappers tewerkgesteld worden.

Ze hebben een minimum contract van 30 u.

Ze zitten vanaf de start in categorie 4,

Ze hebben i verantwoordelijke

Hun prestaties zijn vooraf gepland, in welke afdeling dat zal gebeuren, weten ze de dag zelf.

Om als zapper in aanmerking te kunnen komen, moet je minstens Ijaar anciënniteit bij IKEA hebben.

Gedurende het boekjaar 2005 zal een werkgroep opgestart worden, belast met de uitwerking van voorstellen inzake de functieclassificatie.

Hoofdstuk 7: Functieclassificatle (enkel vart toepassing op uitvoerend personeel)

Hoofdstuk 8: Barema’s (enkel van toepassing op uitvoerend personeel)

Voor de anciënniteitverhogjngen na 20 jaar dienst, zal de verhoging van 20 tot 25 jaar jaarlijks gebeuren. Daarna zullen de anciënniteitverhogingen 5-jaarlijks gebeuren (op 30, 35 en 40 jaar dienst) - zie bijlage.

Hoofdstuk 9: Carensdaa (van toepassing op alle werknemers)

De carensdag in geval van ziekte in de proefperiode of voor contracten van minder dan 3 maanden wordt afgeschaft.

Hoofdstuk 10 : Slotbepaling

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en treedt in werking vanaf 1 juni 2005.

Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van 6 maanden

Deze overeenkomst zal door toedoen van de meest gerede partij met het oog op registratie worden neergelegd ter griffie van de dienst collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid

Opgemaakt te Zaventem op 2 mei 2005 in evenveel exemplaren als er partijen zijn plus één exemplaar bestemd voor registratie.

- Voor de NV IKEA Belgium - Chris Decat, HR-manager

- Voor het LBC-NVK - Secretaris

- Voor het CNE - Secretaris

- Voor het BBTK-SETCA - Secretaris

- Voor de ACLVB - Secretaris

*****

BAREMA’s CONTRACTEN ONBEPAALDE DUUR

IKEA BAREMA PER 01.08.2004

Bijlage aan CAO dd. 02/05/05

ANC CAT 2

CAT 3

CAT 4

CAT 5

0 1431,90 1499,11 1596,89 1768,33
1 1447,84 1517,55 1620,33 1798,69
2 1463,86 1535,86 1643,88 1829,05
3 1480,04 1572,32 1667,16 1859,43
4 1482,67 1590,74 1690,75 1889,98
5 1489,09 1609,31 1714,14 1920,07
6 1503,95 1627,78 1737,45 1948,22
7 1518,29 1646,14 1760,97 1979,63
8 1532,63 1664,58 1784,43 2009,35
9 1547,38 1683,13 1807,82 2038,84
10 1561,90 1701,62 1831,34 2068,04
11 1576,50 1720,01 1854,65 2097,27
12 1591,13 1738,42 1878,11 2126,42
13 1605,73 1757,07 1901,68 2155,83
14 1620,25 1775,41 1924,67 2184,93
15 1634,80 1793,96 1947,48 2214,10
16 1649,35 1812,37 1970,60 2243,35
17 1664,13 1830,73 1993,54 2272,58
18 1678,68 1849,33 2016,62 2301,81
19 1693,25 1867,72 2039,03 2330,98
20 1707,85 1886,24 2061,60 2359,89
21 1724,93 1905,10 2082,22 2383,49
22 1742,18 1924,15 2103,04 2407,32
23 1759,60 1943,39 2124,07 2431,40
24 1777,20 1962,83 2145,31 2455,71
25 1794,97 1982,46 2166,76 2480,27
30 1812,92 2002,28 2188,43 2505,07
35 1831,05 2022,30 2210,31 2530,12
40 1849,36 2042,53 2232,42 2555,42

Sluitinasprocedure Zaventem

De winkel wordt stipt gesloten. Maandag t.e.m. donderdag & zaterdag sluit de winkel om 20u, vrijdag sluit de winkel om 21u.

Bij het sluiten van de winkel zal steeds de jourdienst checklist gebruikt worden. Zo zal er niets vergeten worden.

19.45 (vrijdag: 20.45) start de omroep dat de winkel zijn deuren sluit:

Deze omroep zal herhaald worden om 19.5ÓU en om 19.55u en een laatste maal om 20.00u.

19.55 (vrijdag: 20.55) start de sluiting van de winkel:

De bewakingsdienst sluit de uitgangsdeuren in 1 richting.

De bewakingsdienst sluit eerst de deur van het ondergrondse ingangssas en daarna de ingangsdeur om 20.00 u.

De bewakingsdienst sluit beneden de roltrap af met lint.

De bewakingsdienst zet roltapijt af wanneer laatste klant is vertrokken en sluit het

20.00 (vrijdag: 21.00) start de sluitingsronde door de jourdienst:

-De muziek zal stipt Om 20 u stoppen én het licht doorheen de ganse winkel zal enkele seconden gedoofd worden om de klanten aan te zetten zich naar de kassazone te begeven.

De zelfbediening en de koopjeshoek worden met kettingen afgesloten door een medewerker van de betrokken afdeling.

De bistro en de zweedse shop achter de kassazone sluiten af om 20.15u.

De jour sluit gaat samen met de 2 andere collega's via roltrap naar boven en zet roltrap (via de stop knop) stop.

1 sluit blijft staan aan het resto (lift) om te verhinderen dat er nog klanten in de showroom gaan.

1 sluit gaat al naar beneden om de klanten, via de shortcut van de now-or-nerver naar de kassazone te sturen.

-Tijdens het wachten aan de kassa's worden de kassabanden leeggemaakt.

-De jour sluit en de collega's blijven tot de laatste klant het gebouw heeft verlaten. De bewakingsdienst siuit de uitgansgsdeur af.

****

Bijlage aan CAO dd. 02/05/05

N.V. IKEA Belgium S.A

Bijlage aan de CAO van 7 februari 1991:

Afspraken betreffende koks in het kader van CAO 91

Artikel 1

We vertrekken vanuit de oude CAO 91 en willen een brug slaan naar de nieuwe functieclassificatie.

Verwijzend naar het verslag van de OR van 16 december 2006, zullen medewerkers die in de warme productie werken en die instaan voor de organisatie van de warme keuken en die een van de drie volgende taken doen:

- ofwel bestellingen via webshop

- ofwel de logistiek van de keuken doen (goederen ontvangen en claims via internet ...)

- ofwel polyvalentie zijn in alle subafdelingen van IKEA FOOD, beschouwd worden als kok en dus recht hebben op categorie 4 zoals beschreven in de CAO 91.

Artikel 2

IKEA is bereid de medewerkers die de taken voor de organisatie van de warme keuken willen aanleren, hiertoe op te leiden. Deze zullen dan betaald worden als kok zoals omschreven in de CAO 91 indien de training geslaagd is en wanneer ze aanvaarden deze taken uit te voeren.

Artikel 3

Deze bijlage aan de overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur. De overeenkomst heeft uitwerking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010. Zij kan door elk van de ondertekende partijen worden opgezegd bij aangetekende brief aan elk van de wederpartijen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

JKEAJ

N.V. IKEA Beigium S.A

Deze overeenkomst is opgemaakt te Zaventem op 17/05/2010, in zeven originelen, waarvan elk der ondertekende partijen verklaart er een te hebben ontvangen en waarvan de zesde bestemd is voor de registratie ter griffie van de algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

- Tom Vander Steene - Social Relations Manager

- Voor LBC-NVK - Voor BBTK-SETCA

- Voor ONE - Jacqueline Stevens, Secretaris

*****

Collectieve Arbeidsovereenkomst betreffende bijkomende zondagsopeningen

Tussen:

De werkgever:

NV IKEA Belgium, met maatschappelijke zetel te Weiveldlaan 19, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Tom Vander Steene, Social Relations Manager IKEA Belgium, hierna IKEA genoemd,

En:

De werknemersorganisaties:

-Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), vertegenwoordigd door LBC- NVK, Myriam Nevelsteen, Secretaris en CNE, Jacqueline Stevens, Secretaris

Het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), vertegenwoordigd door BBTK- SETCA, Pascale Vleugels, Secretaris

-De Algemene Centrale Der Liberale Vakbonden (ACLVB), vertegenwoordigd door Filip Lemberechts, Secretaris

Wordt overeengekomen hetgeen volgt:

Artikel 1

Deze overeenkomst wordt gesloten op grond van het Koninklijk besluit van 3 december 1987 betreffende het tewerkstellen van werknemers op zondag in de distributiesector, gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 27 november 2007 tot wijziging van het Koninklijke besluit van 3 december 1987 betreffende het tewerkstellen van werknemers op zondag in de distributiesector

Artikel 2

Deze overeenkomst is van toepassing op de NV IKEA Belgium en haar werknemers.

Artikel 3

Bovenop de drie zondagen per kalenderjaar voorzien in punt 1 van artikel 3 van het hogergenoemde KB, kan IKEA gedurende drie bijkomende zondagen per kalenderjaar de ganse dag personeel tewerkstellen zoals voorzien in punt 2 van artikel van het hogergenoemde KB.

Artikel 4

Deze overeenkomst bepaalt de loons- en arbeidsvoorwaarden op ondernemingsniveau voor de tewerkstelling op de drie bijkomende zondagen, zoals voorzien in punt 2 van het hogergenoemde KB. Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing voor de tewerkstelling op de drie zondagen zoals voorzien in punt 1 van het hogergenoemde KB.

Artikel 5

Voltijdse werknemers en deeltijdse werknemers worden voor de zondagsprestaties betaald aan 200 % van het normale loon.

Betreffende het overwerk op zondag zijn de bepalingen van de wet en de CAO van toepassing.

Artikel 6

De afspraken met betrekking tot de organisatie en de arbeidsvoorwaarden van de koopzondagen zijn in bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.

Artikel 7

Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur. De overeenkomst heeft uitwerking met ingang van 17 mei 2010. Zij kan door elk van de ondertekende partijen worden opgezegd bij aangetekende brief aan elk van de wederpartijen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

Deze overeenkomst is opgemaakt te Zaventem op 17/05/2010, in zeven originelen, waarvan elk der ondertekende partijen verklaart er een te hebben ontvangen en waarvan de zesde bestemd is voor de registratie ter griffie van de algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Voor NV IKEA Belgium

- Tom Vander Steene, Social Relations Manager

- Voor LBC-NVK -

- Voor BBTK-SETCA-

- Voor ONE - Jacqueline Stevens, Secretaris

****

Bijlage bij de CAO van 17 mei 2010 betreffende bijkomende zondagsopeningen: Princiepsakkoord over arbeidsorganisatie van koopzondagen

Dit kader is van toepassing op alle koopzondagen.

Organisatie en urenbudoet

IKEA neemt de beslissing tot het organiseren van een koopzondag en de wijze waarop wordt gewerkt in de verschillende afdelingen.

Jaarlijks zullen de koopzondagen op voorhand gecommuniceerd worden aan de Ondernemingsraad teneinde de marketingscampagne goed te kunnen plannen en de medewerkers in staat te stellen zondagen in te plannen in hun persoonlijke kalender. De medewerkers zullen hun voorkeur (zonder formele verbintenis) kunnen doorgeven. Dit zal de werkgever in staat stellen te evalueren welke bezetting ze kunnen verwachten. Tussen tien weken en ten laatste zes weken voor de zondagsopening, dienen medewerkers aan te geven of ze de bewuste zondag wensen te werken en hoeveel uur ze willen werken.

Koopzondagen dienen economisch rendabel te zijn. Hiertoe wordt het urenbudget per afdeling voor een koopzondag bepaald op basis van de verwachte omzet. Bovendien bepaalt het management de beschikbare uurroosters per afdeling ten einde een geschikte bezetting te garanderen tijdens de werkdag.

Vrijwilligheid

De tewerkstelling op zondag is op vrijwillige basis. Dit betekent concreet dat een medewerker niet kan verplicht worden zondagsprestaties te leveren en dat de medewerker die het wenst, het recht heeft om op zondag te werken op de koopzondagen.

Concrete planning zondaqsprestaties

Medewerkers kunnen zich bij hun BAM tot maximum zes weken voor een zondagsopening inschrijven of ze willen werken en alsook het aantal uur (tussen 4u en 9u) dat ze zouden willen werken op zondag. Hiervoor zullen standaarddocumenten worden opgesteld waarop de medewerkers kunnen aangeven hoeveel uren dat ze willen werken. Dit wordt opgelijst door de BAM.

De uren die op zondag gepresteerd worden, zijn uren die bovenop de contractuele wekelijkse arbeidsduur komen.

Voor de medewerkers met een annualisatiecontract die op zondag werken, zijn hun effectieve zondagsprestaties met addendum bovenop hun gemiddelde wekelijkse arbeidsduur en deze zullen vertoond worden aan 200% voor 27u/week en aan 300% voor voltijdsen. Ten uitzonderlijke titel wordt een afwijking gemaakt van de IKEA CAO 2005 en dit voor de zondagsprestaties waarbij een addendum zal opgesteld worden voor de annualisatiecontracten. Indien, gezien de gepresteerde uren op zondag, een medewerker meer dan 36u/week presteert, dan worden de verloningsregels toegepast zoals voor een voltijdse medewerker voor overuren. De gepresteerde uren op zondag zullen niet verrekend worden in het totaal van jaarlijks gepresteerde uren op het einde van het fiscaal jaar.

De zaterdagkrachten moeten, conform de CAO, minimum 18 uur in de week werken in de week waarin ze op zondag werken. Dit impliceert dat ze ofwel 9 uur werken op zaterdag en zondag ofwel in de week voorafgaand aan de zondag een extra shift van minimaal 4 uur zullen moeten werken.

De medewerkers hebben het recht op het presteren van hun gevraagde uren en krijgen op basis van hun aanvraag een concreet voorstel van uurrooster dat beantwoordt aan het aantal uren dat ze gevraagd hebben en volgens de principes beschreven hieronder.

Op basis van deze lijsten plannen de BAM's de medewerkers in in de beschikbare uurroosters in de afdeling.

Als het urenbudget van de afdeling overschreden wordt ais gevolg van de gevraagde uren door de medewerkers, worden deze uren en medewerkers opgelijst en ter beschikking gesteld van andere afdelingen. Dit betekent concreet dat de betrokken medewerkers op eender welke afdeling ingeschakeld kunnen worden. Indien de medewerker niet wenst te werken op een andere afdeling, dient hij te aanvaarden dat zijn uren verminderd worden tot een minimum prestatie van 4 uur om te voldoen aan de behoefte van zijn afdeling.

In elk geval moeten de samengestelde uurroosters over meerdere afdelingen aaneengesloten zijn.

Ten laatste drie weken voor de geplande zondagsopening, beslist IKEA of ze de winkel economisch rendabel kan openen en of de koopzondag al dan niet doorgaat. Indien de zondagsopening niet doorgaat, kunnen geen rechten ontleend worden aan de aanvragen tot tewerkstelling op zondag.

C3 en SO

De medewerkers van C3 en SO behoren tot de technische bedrijfseenheid Zaventem. Ze kunnen dus enkel tewerkgesteld worden op zondag in de winkel van Zaventem op de koopzondagen. Ze kunnen zich inschrijven bij hun BAM die hun aanvraag doorstuurt naar de winkel. De medewerkers kunnen in elk departement worden ingepland. Dezelfde regels als voor de andere medewerkers zijn van toepassing.

JKEAJ

N.V. IKEA Belgium S.A

Controle SA

Zodra IKEA beslist dat de zondagsopening doorgaat, worden ten laatste drie weken voor de zondagsopening de aanvragen van de medewerkers alsook de geplande uurroosters bezorgd aan de Syndicale Afvaardiging zodat controle, of de medewerkers de gevraagde uren gekregen hebben volgens de beschreven procedure, mogelijk is.

Voor NV IKEA Belgium

Tom Vander Steene - Social Relations Manager

- Voor LBC-NVK

- Voor CNE

*****

Bijlage aan CAO van 7 februari 1991= Afspraken betreffende clarklsters In het kader van CAO 91

Tussen:

De werkgever:

NV IKEA Belgium, met maatschappelijke zetel te Weiveldlaan 19, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Marie-Pierre Beaumont, Social Relations Manager IKEA Belgium, hierna IKEA genoemd,

En:

De werknemersorganisaties:

Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), vertegenwoordigd door LBC-NVK, Myriam Nevelsteen, Secretaris en CNE, Jacqueline Stevens, Secretaris

- Het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), vertegenwoordigd door BBTK-SETCA, Pascale Vleugels, Secretaris

De Algemene Centrale Der Liberale Vakbonden (ACLVB), vertegenwoordigd door Johan Vandycke, Secretaris

Wordt overeengekomen hetgeen volgt:

Artikel 1

Gegeven dat we een brug willen slaan naar de nieuwe functieclassificatie en gegeven de conclusie van het verzoeningsbureau van PC 311 van 21 september 2010, worden de vorkheftruckchauffeurs (= clarkist) met ingang van 1 oktober 2010 verloond op basis van de categorie 4 indien ze 6 maanden anciënniteit in de functie hebben verworven.

Artikel 2

Vorkheftruckchauffeurs zijn medewerkers die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs van reach truck en/cf counter balance volgens de geldende IKEA normen, verwijzend naar de akkoorden afgesloten in de verschillende CPBW's in 2010.

De categorie 4 is aldus gelinkt aan het behalen en hernieuwen van dit rijbewijs en impliceert dat, wanneer de medewerker niet meer in het bezit is van het rijbewijs, zijn categorie wordt aangepast aan de nieuw ingenomen functie.

Elke medewerker-clarkist die kiest om niet meer te werken als vorkheftruckchauffeur, verliest het gebruik van het rijbewijs, de mogelijkheid

om met de counterbalance en reach truck te rijden en de daarbijhorende categorie.

Indien deze nieuwe categorie lager is dan de categorie 4, dan wordt de baremieke evolutie van het huidige loon bevroren totdat dit door het barema van de lagere categorie is bijgehaald.

Artikel 3

Deze bijlage aan de overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur. De overeenkomst heeft uitwerking met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2010. Zij kan door elk van de ondertekende partijen worden opgezegd bij aangetekende brief aan elk van de wederpartijen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

Deze overeenkomst is opgemaakt te Zaventem op 21/06/2010, in zeven originelen, waarvan elk der ondertekende partijen verklaart er een te hebben ontvangen en waarvan de zesde bestemd is voor de registratie ter griffie van de algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

- Voor NV IKEA Belgium,

- Marie-Pierre Beaumont - Social Relations Manager

- Voor LBC-NVK, Myriam Nevelsteen Secretaris

- Voor ONE, Jacqueline Stevens Secretaris

- Voor BBTK-SETCA, Pascale Vleugels Secretaris

- Voor ACLVB, Johan Vandycke Secretaris

****

|PS AP. CA - 01

IKEA BAREMA PER 01.07.2017

(+ 25€ sectorakkoord PC 311)

ANC CAT 2 CAT 3

CAT 4

CAT 5

0 1854,79 1.938,37 2.059,94 € 2.273,11
1 1874,62 1.961,30 2.089,09 €2.310,85
2 1894,54 1.984,06 2.118,36 €2.348,60
3 1914,65 2.029,39 2.147,30 €2.386,38
4 1917,92 2.052,29 2.176,65 €2.424,36
5 1925,90 2.075,38 2.205,73 €2.461,77
6 1944,39 2.098,34 2.234,71 €2.496,78
7 1962,20 2.121,17 2.263,95 €2.535,82
8 1980,03 2.144,10 2.293,12 €2.572,79
9 1998,38 2.167,16 2.322,20 €2.609,46
10 2016,44 2.190,15 2.351,45 €2.645,76
11 2034,59 2.213,02 2.380,43 €2.682,10
12 2052,78 2.235,92 2.409,60 €2.718,34
13 2070,94 2.259,11 2.438,91 €2.754,91
14 2088,99 2.281,90 2.467,49 €2.791,09
15 2107,08 2.304,97 2.495,86 €2.827,36
16 2125,16 2.327,86 2.524,60 €2.863,73
17 2143,55 2.350,69 2.553,13 €2.900,07
18 2161,63 2.373,82 2.581,81 €2.936,42
19 2179,76 2.396,68 2.609,68 €2.972,69
20 2197,91 2.419,71 2.637,75 €3.008,63
21 2219,14 2.443,17 2.663,38 €3.037,98
22 2240,59 2.466,85 2.689,27 €3.067,61
23 2262,26 2.490,78 2.715,42 €3.097,55
24 2284,14 2.514,94 2.741,83 €3.127,78
25 2306,23 2.539,34 2.768,50 €3.158,31
30 2328,55 2.563,99 2.795,44 €3.189,15
35 2351,09 2.588,89 2.822,66 €3.220,29
40 2373,86 2.614,04 £ 2.850,13 €3.251,76

IKEA BAREMA PER 01.07.2017

(+ 25€ sectorakkoord PC 311)

degressiviteitsschaal

LEEFTIJD

AGE

CAT 2 CAT 3 CAT 4

16 1712,59 1794,78 € 1.934,56
17 1712,59 1794,78 € 1.934,56
18 1712,59 1794,78 € 1.934,56
19 1726,71 1804,43 € 1.934,56
20 1799,90 1880,96 € 1.998,90
21 1854,79 1938,37 € 2.059,94

IKEA BAREMA PER 01.07.2017

(+ 25€ sectorakkoord PC 311)

ANC CAT 2 CAT 3

CAT 4

0 1885,23 1.968,80 2.090,38
1 1905,05 1.991,73 2.119,52
2 1924,97 2.014,50 2.148,80
3 1945,09 2.059,83 2.177,75
4 1948,35 2.082,73 2.207,09
5 1956,34 2.105,82 2.236,17

Loonschalen contracten BEPAALDE DUUR Barèmes contrats DUREES DETERMINEES

IKEA BAREMA PER 01.07.2017

(+ 25C sectorakkoord PC 311)

degressiviteitsschaal barèmes de dégressivité

LEEFTIJD

AGE

CAT 2 CAT 3 CAT 4

16 1712,59 1.794,78 1.934,56
17 1712,59 1.794,78 1.934,56
18 1712,59 1.794,78 1.934,56
19 1755,01 1.832,74 1.962,87
20 1829,42 1.910,49 2.028,41
21 1885,23 1.968,80 2.090,38

IKEA BAREMA PER 01.07.2017

(+ 25€ sectorakkoord PC 311)

Uurloon STUDENTEN CAT. 2

Salaire horaire ETUDIANTS CAT. 2 CAT. 3

LEEFTIJD

AGE

CAT 2 CAT 3 Salaire horaire
16 € 10,48 € 11,02
17 € 10,64 € 11,18
18 € 11,05 € 11,59
19 € 11,57 € 12,08
20 € 12,06 € 12,60
21 € 12,43 €12,98

BAREMA’S CONTRACTEN BEPAALDE DUUR Barèmes contrats

DUREES DETERMINEES

degressiviteitsschaal barèmes de dégressivité

STUDENTEN

ETUDIANTS

LEEFTIJD

AGE

CAT 2 CAT 3 CAT 4

16 € 1.588,64 € 1.670,83 € 1.810,60
17 € 1.613,43 € 1.695,62 € 1.835,40
18 € 1.675,41 € 1.757,60 € 1.897,38
19 € 1.755,01 € 1.832,74 € 1.945,80
20 € 1.829,42 € 1.910,49 € 2.028,41
21 € 1.885,23 € 1.968,80 € 2.090,38

BEL IKEA Belgium N.V. - 1989

Date de prise d'effet: → 1989-03-31
Date de fin: → Pas spécifiée
Ratifiée par: → Autre
Ratifiée le: → 2005-05-05
Nom de l'industrie: → Commerce de détail
Nom de l'industrie: → Commerce de détail de meubles, appareils d'éclairage et autres articles de ménage en magasin spécialisé  
Secteur privé / publique: → Dans le secteur privé
Signée par:
Nom de l'entreprise: →  IKEA Belgium N.V.
Noms des syndicats: →  ABVV - Algemeen Belgisch Vakverbond / FGTB - Fédération Générale du Travail de Belgique, ACV - Algemeen Christelijk Vakverbond / CSC - Confédération des Syndicats Chrétiens, ACLVB - Liberale Vakbond / CGSLB - Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique

FORMATION

Programmes de formation: → Oui
Apprentissage: → Non
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Non

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → 
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → 
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → 
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → 
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → 
Congé pour examens médicaux prénatals : → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → 
Services pour les femmes qui allaitent: → Non
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Oui
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Non
Congé payé annuellement pour prendre soins des parents : → 12 jours

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 90 jours
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → Non
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → Non
Apprentis exclus de toute disposition : → Non
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → Non

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Heures de travail par jour: → 4.0
Heures de travail par semaine: → 18.0
Nombre maximal de dimanches consécutifs qui peuvent être travaillés en un an : → 6.0
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → Non

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → Yes, in one table
Salaires spécifiés selon le niveau de maîtrise: → 0
Salaires précisés en fonction du titre du poste : → 0
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 

Augmentation des salaires

Augmentation des salaires: → EUR 
L'augmentation des salaires commence en: → 2017-07

Paiement supplémentaire une seule fois

Paiement supplémentaire une seule fois pour les performances de la compagnie: → Oui

Prime pour le travail de nuit ou de soir

Prime pour le travail de nuit ou de soir: → 150 % du salaire de base
Prime seulement pour le travail de nuit: → Non

Prime de dimanche

Prime de dimanche: → 100 %

Indemnité de transport

Indemnité de transport: → EUR -9.0 par mois

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → Non
Loading...